O nas

Aka­de­mia In­no­wa­cyj­nej Edu­ka­cji to fir­ma szko­le­nio­wo­-do­rad­cza, któ­ra wspie­ra w roz­wo­ju oso­by i or­ga­ni­za­cje, któ­re chcą się roz­wi­jać, zmie­niać, do­sko­na­lić. W na­szym krę­gu za­in­te­re­so­wań po­zo­sta­ją od wie­lu lat trzy głów­ne ob­sza­ry dzia­łal­no­ści: edu­ka­cja mło­dzie­ży i do­ro­słych, co­aching oraz ewa­lu­acja. Pro­po­nu­je­my szko­le­nia oraz kur­sy otwar­te i za­mknię­te, po­sia­da­my pro­po­zy­cję sta­łych te­ma­tów szko­le­nio­wych oraz re­ali­zu­je­my szko­le­nia szy­te na mia­rę dla klien­tów, któ­rzy po­trze­bu­ją np. dia­gno­zy po­trzeb szko­le­nio­wych swo­ich kadr. Naj­waż­niej­sze, że wszyst­kie szko­le­nia opar­te są na pro­fe­sjo­nal­nych pro­gra­mach, spraw­dzo­nych w prak­ty­ce oraz re­ali­zo­wa­ne są przez do­świad­czo­ną ka­drę tre­ner­ską, któ­ra bu­du­je wspa­nia­łą at­mos­fe­rę pod­czas szko­leń.

Czytaj więcej

Oferta

Kursy i szkolenia

Adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości kompetencje są kluczem do sukcesu i rozwoju potencjału kadr i firm, dołącz do grona naszych klientów!

Coach Hanna Łowicka

Jeśli czujesz, że musisz coś zmienić, to podejmij wyzwanie, coaching jest jedną ze skuteczniejszych metod dotarcia do celu i osiągania satysfakcjonujących zmian.

MIND SONAR badanie

MindSonar jest narzędziem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach.

Ewaluacja

Udziela odpowiedzi dlaczego tak się dzieje, jest procesem badawczym, a w gospodarce opartej na wiedzy jej ranga ciągle rośnie. Ewaluacja pozwala dzięki wnioskom i rekomendacjom usprawniać procesy, projekty itp.

Doradztwo

Profesjonalna i dobrze dobrana do potrzeb usługa doradcza jest jak najlepsze okulary, pozwala dostrzec klientowi co i jak warto zmienić w biznesie, podnosi jego skuteczność i efektywność działania, daje narzędzia.

Aktualności

Współpraca

Kontakt

Akademia Innowacyjnej Edukacji
Hanna Łowicka

ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

Telefon

+48 791 420 640

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl