Ewaluacja

Ewaluacja jako proces badawczy powinna być przede wszystkim użyteczna dla odbiorców. Użyteczna jest wtedy, gdy dostarcza konkretnej wiedzy o badanym obszarze, która z kolei może być spożytkowana dla dalszego rozwoju, wprowadzenia zmian, udoskonalenia, czy podjęcia decyzji.

Trafność

Kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom odbiorcom

Efektywność

Kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów

Skuteczność

Kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte

Oddziaływanie/wpływ

Kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy celem projektu i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych odbiorców miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju

Trwałość efektów

Kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju

Zakres badań

Doświadczony zespół ewaluatorów jest gotowy do nawiązania współpracy, wykonuje ewaluacje na zlecenie oraz udziela wsparcia merytorycznego ewaluatorom wewnętrznym. Prowadzimy badania ewaluacyjne, w tym projektów unijnych oraz ewaluacje np. tematyczne

Proponujemy

  • Badanie ewaluacyjne ex-ante,
  • Badanie ewaluacyjne on-going,
  • Badanie ewaluacyjne ex-post,
  • Ewaluację projektów,
  • Ewaluację w edukacji,
  • Ewaluację programów,
  • Planowanie procesu ewaluacji i monitoringu
  • Inne wg. potrzeb
  • Szkolenia z zakresu ewaluacji, monitoringu projektów i pomiaru wskaźników,
  • Profesjonalizm i zaangażowanie naszej kadry w proces badawczy gwarantuje wysoką jakość naszych usług

Jak planujemy ewaluację?

Ustalenie celów badania–diagnoza potrzeb klienta → Raport metodologiczny → Wybór metodologii badania i technik badawczych → Analiza DeskResearch (analiza danych zastanych) → Właściwy proces badawczy → Weryfikacja materiału badawczego, analiza danych → Raport końcowy

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Akademia Innowacyjnej Edukacji
Hanna Łowicka

ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

Telefon

+48 791 420 640

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl