Ewaluacja

O ewaluacji

Ewaluacja jako proces badawczy powinna być przede wszystkim użyteczna dla odbiorców. Użyteczna jest wtedy, gdy dostarcza konkretnej wiedzy o badanym obszarze, która z kolei może być spożytkowana dla dalszego rozwoju, wprowadzenia zmian, udoskonalenia, czy podjęcia decyzji.

Cele ewaluacji

1.

Zbadanie potrzeb wybranych grup odbiorców

2.

Dokonanie tzgodności
realizacji działań z założeniami

3.

Określenie stopnia realizacji celów

4.

Dostarczenie informacji
dla podjęcia skutecznych decyzji

5.

Zwiększenie skuteczności i efektywności projektów

6.

Diagnozowanie potencjalnych problemów

Stosowane kryteria ewaluacji

Kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom odbiorcom

Kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów

Kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte

Kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy celem projektu i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych odbiorców miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju.

Kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju (www.pte.org.pl)

Zakres badań

Doświadczony zespół ewaluatorów jest gotowy do nawiązania współpracy, wykonuje ewaluacje na zlecenie oraz udziela wsparcia merytorycznego ewaluatorom wewnętrznym. Prowadzimy badania ewaluacyjne, w tym projektów unijnych oraz ewaluacje np. tematyczne.

Ewaluacja

Proponujemy

  • Badanie ewaluacyjne ex-ante,
  • Badanie ewaluacyjne on-going,
  • Badanie ewaluacyjne ex-post,
  • Ewaluację projektów,
  • Ewaluację w edukacji,
  • Ewaluację programów,
  • Planowanie procesu ewaluacji i monitoringu
  • Inne wg. potrzeb
  • Szkolenia z zakresu ewaluacji, monitoringu projektów i pomiaru wskaźników,
  • Profesjonalizm i zaangażowanie naszej kadry w proces badawczy gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Jak planujemy ewaluację?

Ustalenie celów badania–diagnoza potrzeb klienta → Raport metodologiczny → Wybór metodologii badania i technik badawczych → Analiza DeskResearch (analiza danych zastanych) → Właściwy proces badawczy → Weryfikacja materiału badawczego, analiza danych → Raport końcowy

 

 

Zapraszamy do współpracy!

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

KONTAKT

adares

Akademia Innowacyjnej Edukacji 

Hanna Łowicka
ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

telefon

Telefon

791-420-640

adres email

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl